doneer nu materialen webshop

Achter de schermen

voor Stichting Bethlehem


Van dagelijks brood naar het levende Brood


Er is nood in Zuid-Afrika. Honger en armoede in de wijken rondom Pretoria zorgen ervoor dat veel inwoners een moeilijk leven hebben. De bevolking probeert te overleven voor de tijd, maar is vaak onbekend met het Woord van God. Een veel grotere nood! Daarom biedt Stichting Bethlehem materiële én geestelijke hulp.

Hoe Bethlehem werkt

Als stichting bieden we in eerste instantie zoveel mogelijk hulp in het dagelijkse leven. Onder meer door voedselvoorziening, het zorgen voor veilig onderdak en het bieden van werkgelegenheid. Daardoor ontstaat vertrouwen en komt er ruimte voor de verkondiging van het Woord van God. We  houden zendings- en evangelisatiediensten, geven Bijbelstudie aan ouderen, vertellen Bijbelverhalen aan de kinderen en laten Bijbels achter in hun huizen. Zo helpen we onze medemens met het dagelijks brood en maken hun bekend met het Evangelie.​​​​​​​

De daad aan het Woord verbinden

In Gods Woord lezen we dat dadelijke hulp én het verkondigen van Gods Woord samengaan. Jezus begaf Zich tijdens zijn leven op aarde onder de mensen en zocht hen op. Stichting Bethlehem probeert dit voorbeeld te volgen door een helpende hand te bieden aan een ieder die ons om hulp vraagt of dit nodig heeft. Dat doen we onder biddend opzien of ook Gods Woord mag opengaan en het zaad gestrooid kan worden. We moeten immers allemaal bekeerd worden!

Noodzaak in regio

De nood in de regio rond Pretoria is - net als in andere delen van Afrika - groot. Andere (reformatorische) organisaties werken in andere delen van het land. De dagelijkse en geestelijk nood die Stichting Bethlehem in de regio rond Pretoria dagelijks ervaart, zijn aanleiding om in deze omgeving te doen wat we kunnen. Er is veel honger en armoede in de wijken, basisbehoeften zijn soms nauwelijks geregeld en het is er erg onveilig. Mensen proberen te overleven voor de tijd, terwijl ze niet het Woord kennen dat alleen kan leiden tot de eeuwige gelukzaligheid. Zouden we dan niet, met Gods hulp, hen een hand reiken?

“De Heere liet Bethlehem ontstaan.”

Stichting Bethlehem is ontstaan vanuit de dagelijkse nood die domineesechtpaar Weststrate en de kerkelijke gemeente van Pretoria enkele jaren geleden zagen. In en rondom Pretoria werd men geconfronteerd met honger, ellende, verdriet van medemensen in de omgeving van de gemeente. Ze voelden dan ook de plicht hen te helpen. Door verkoop- en inzamelacties kwamen er al snel middelen waarmee veel mensen geholpen konden werden. Het leidde tot verwondering, maar ook vragen. Inwoners vroegen om Gods Woord, om gebed. Ds. Weststrate: “De Heere plaatste dit op ons pad en we voelden dat we dit werk moesten doen. Als je werkelijk beseft dat ouderen en kinderen soms nog helemaal niets van Gods Woord kennen, voel je de drang het Woord te brengen.”


"Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden” - Psalm 25:18 

Keurmerken

Omdat Stichting Bethlehem door de Belastingdienst aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl. Daarnaast draagt onze stichting het CBF-keurmerk. Dit betekent dat we een Erkend Goed Doel zijn en dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij zorgvuldig omgaan met elke geschonken gift en verantwoording afleggen van onze activiteiten.

Visie

Zending is de verkondiging van het Evangelie in Woord en daad. De missie van onze Stichting is gericht op het Woord: ‘we hope to bring needy people from a bread to THE Bread’.

Beleidsplan

Nadat er onder de naam 'Bethlehem' en als particulier initiatief ruim twee jaar werkzaamheden zijn verricht, zijn de activiteiten per 27-09-2017 geformaliseerd middels het oprichten van de voornoemde Stichting Bethlehem. Het bestuur bestaat uit:

Ds. J.A. Weststrate (voorzitter), G.R. van Leeuwen (secretaris), J.H. Pap (penningmeester), P. Hoogendijk (lid), G. Hop (lid), D.M.P. van de Merwe (lid), R. van Ommeren (lid) en C.W. van de Steeg (lid). 


In het beleidsplan legt het bestuur een actueel beleid vast. 

Ons vertrekpunt

“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42