doneer nu materialen webshop

Maak kennis met onze
werkers in Zuid-Afrika

Laten we ons voorstellen


Graag stellen onze werkers, die vanuit Nederland uitgezonden zijn, zich aan u voor. Hiermee krijgt u een beeld heeft bij het werk dat hij of zij in Zuid-Afrika doet. Tevens geeft deze informatie u de mogelijkheid mee te leven met de diverse medewerkers en hun gezinnen.

Lianne de Baat
Veldwerker | kinderwerk 

Werkzaam voor Bethlehem sinds 1 januari 2023


Verjaardag

1 oktober


Contact

Mailadres: tfcliannedebaat@kliksafe.nl Aanmelden persoonlijke nieuwsbrief: www.stichtingbethlehem.nl/liannedebaat

 Vanaf 17 oktober 2023 mag ik in Zuid-Afrika wonen en werken als een veldwerker voor Stichting Bethlehem. In Nederland werkte ik als een juf in het basisonderwijs. In Zuid-Afrika mag ik hetzelfde werk doen, alleen voor een andere doelgroep en in heel andere omstandigheden. Kinderen vertellen uit Gods Woord, met de bede dat Zijn Koninkrijk komt in de townships van Pretoria, ook onder de kinderen: 

‘Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid, om ’t nakroost dat de HEER wordt toebereid,

te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid. En grote daden.’ 

Lianne de Baat

Marieke Bakker
Veldwerker | zorg 

Werkzaam voor Bethlehem sinds december 2021


Verjaardag

8 september


Contact

Mailadres: tfcbakker@ggin-gouda.nl Aanmelden persoonlijke nieuwsbrief: www.stichtingbethlehem.nl/mariekebakker

Sinds februari 2023 ben ik als veldwerker werkzaam in Zuid-Afrika. Hiervoor werkte ik als verpleegkundige, gespecialiseerd in palliatieve zorg. Ik begeleide patiënten in de laatste fase van hun leven. Door dit werk heb ik veel lijden gezien en bij veel sterfbedden gestaan, veelal ook van patiënten die seculier waren. Op zulke momenten besefte ik dat wij bij het sterven echt niets mee kunt nemen en dat sterven God ontmoeten is. De nood van mijn naasten die zonder God stierven drukte mij. In deze periode heeft de Heere een verlangen willen werken naar de zending en ook later in een wonderlijke weg willen roepen voor het werk in Zuid-Afrika. Het is mijn uitzien dat Gods eigen belofte vervuld wordt:

"Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken." (Psalm 68: 32b)

Marieke Bakker

Job Bolier | zendingswerker
Werkzaam voor Stichting Bethlehem sinds 1 oktober 2020


Verjaardagen

Job (4 augustus), Heleen (3 december), Levi (14 mei), Jana (19 december), Noor (7 april), Hagar (13 februari), Elea (2 januari) en Junia (13 maart)


Contact

Mailadres: tfcbolier@gginelspeet.nl Aanmelden persoonlijke nieuwsbrief: www.stichtingbethlehem.nl/fambolier

Wij zijn de familie Bolier: Job en Heleen met onze kinderen Levi, Jana, Noor, Hagar, Elea en Junia. Sinds oktober 2020 zijn we betrokken bij het werk van Stichting Bethlehem. Op 13 oktober 2021 zijn we door het Deputaatschap Zending en Evangelisatie uitgezonden vanuit onze thuisgemeente in Elspeet naar Zuid-Afrika. Daar is Job momenteel werkzaam als zendingswerker (en wat daar allemaal bij komt kijken), onder jong en oud in Refilwe en Phumzile.

Job Bolier

Cees van den Bogert 
Veldwerker | operationeel manager


Verjaardag

31 januari


Contact

info@stichtingbethlehem.nl

Sinds juni 2021 ben ik als als operationeel manager op de werkvelden in Zuid-Afrika actief. Mijn naam is Cees van den Bogert. Getrouwd met Nieske en samen hebben we vijf zoons en een dochter. Als kind ben ik met mijn ouders vanuit Nederland naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Na een periode in Canada leerde ik mijn (Nederlandse) vrouw kennen. Na een korte tijd in Nederland te hebben gewoond, zijn we naar Canada (Chilliwack) geëmigreerd. Inmiddels wonen we weer in Zuid-Afrika. Als operational manager ben ik verantwoordelijk voor de uitvoerende kant van de projecten van de stichting. Dit doe ik in samenwerking met de lokale managers. Ik ben het aanspreekpunt voor de veldwerkers. Het werk heeft veel diepgang omdat alles wat wij doen, iedere medewerker op zijn of haar plaats, bijdraagt aan het grote doel: dat het Evangelie uitgedragen mag worden onder mensen die ervan verstoken zijn geweest.

Cees van den Bogert


Georg Lindhoud | Zendingswerker

Werkzaam voor Stichting Bethlehem sinds 1 oktober 2020


Verjaardagen

Georg (22 mei), Jacqueline (26 januari), Marilène (29 december), Rob (17 maart), Daniël (19 augustus), Georg-Jan (11 april) en Joachim (16 januari)


Contact

Mailadres: tfclindhoud@gginbarneveld.nl Aanmelden persoonlijke nieuwsbrief: www.stichtingbethlehem.nl/famlindhoud

"Begin 2023 zijn wij vanuit Barneveld uitgezonden naar Zuid-Afrika. Van links naar rechts op de foto: Georg-Jan, Rob, Georg Lindhoud, Joachim, Jacqueline Lindhoud-van Iwaarden, Marilène en Daniël.
Op dit moment wonen we in Cullinan, een diamantmijndorpje in Zuid-Afrika. Onze kinderen gaan in Pretoria naar de CVO Skool.
Georg is werkzaam als zendingswerker. Het doel waarvoor we hier zijn, is verwoord in onze uitzendtekst uit Jesaja 43:5 en 6. Door het brengen van de Bijbelse boodschap verloren zonen en dochters van het zuiden van deze wereld tot de gemeenschap van Gods kerk roepen.
Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;"

Georg Lindhoud

Nella Verschuur  
Veldwerker | kinderwerk 

Werkzaam voor Stichting Bethlehem sinds oktober 2021


Verjaardag

5 november


Contact

Mailadres: tfcnella@gginbarneveld.nl Aanmelden persoonlijke nieuwsbrief:  www.stichtingbethlehem.nl/nellaverschuur

Sinds oktober 2022 ben ik werkzaam in Zuid Afrika. In Nederland was ik werkzaam als verpleegkundige in het ziekenhuis. Het was geen ogenblik in mijn gedachten om van werk te veranderen tot dat de Heere de weg wees om in Zuid Afrika anderen bekend te maken met het Evangelie. Nu mag ik dagelijks kinderen Bijbelverhalen vertellen, in het ouderenhuisje zijn, enz.

Op de afscheidsavond vanuit de gemeente van Barneveld was de meditatie naar aanleiding van psalm 98. “Gods boodschap aan Jood en heiden, Hij komt!” De komst van Christus Koninkrijk van genade en heerlijkheid is zeker! En het is ons uitzien:

‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.’

Nella Verschuur

Mathias Weststrate

Veldwerker | general manager


Verjaardagen

Mathias (20 maart), Mathijs (1 april), Boas (28 juni), Heidy (6 juli),

Rowan (16 oktober)


Contact

Post of kaartjes kunnen worden verstuurd naar De Bron 17, 6741VA in Lunteren. U kunt ook een email sturen naar tfcweststrate@gmail.com

Aanmelden persoonlijke nieuwsbrief: www.stichtingbethlehem.nl/mathiasweststrate

Sinds 1 juni 2023 ben ik benoemd tot general manager voor Stichting Bethlehem. Na jaren actief geweest te zijn als ondernemer en bestuurder is het op mijn hart gebonden om me in zetten voor de zendingsvelden in Zuid-Afrika van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Een verantwoordelijke en tegelijkertijd onmogelijke taak. Samen met mijn vrouw Heidy en onze drie kinderen, Mathijs, Rowan en Boas wonen wij sinds 5 september 2023 in Zuid-Afrika. Het is onze hartelijke wens en gebed dat Gods Woord vrucht mag dragen onder onze naaste en dat Zijn genade verheerlijkt mag worden in harten van zondaren.


Psalm 72:16 “Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.”

Soli Deo Gloria – Mathias Weststrate


Ons vertrekpunt


“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42