doneer nu materialen webshop

Statuten 


Stichting BethlehemStatuten Stichting Bethlehem


Heden, negentien januari tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Jan Uilke Stelwagen, notaris gevestigd in de gemeente Epe:

de heer CORNELIS WILLEM VAN DE STEEG, geboren te Nunspeet op vijf mei negentienhonderd vierentachtig (05-05-1984), (Identiteitskaart nummer: IG550BJR9, uitgegeven te Nunspeet op vierentwintig april tweeduizend veertien (24-04-2014)), wonende Vlierweg 70 te 8072 EX Nunspeet en gehuwd;

De comparant ver­klaarde te willen overgaan tot constatering van de gewijzig­de statuten van de stichting:

STICHTING BETHLEHEM, gevestigd te Lunteren, feitelijk gevestigd Waterkers 36, 2804 PK Gouda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69852324;

bij notariële akte, waaromtrent hij vooraf te kennen gaf:

 • dat de stichting is opgericht bij akte op zeven en twintig september tweeduizend zeventien verleden mij, notaris;
 • dat de statuten van de stichting nadien niet zijn gewijzigd;
 • dat de statuten der stichting geheel gewijzigd zijn vastgesteld door de be­stuursvergadering van negen januari tweeduizend achttien, welke wijziging heden in werking treedt;
 •  dat de bestuursvergadering voorts heeft besloten de wijzigingen in de statuten te doen opnemen in een notariële akte, waartoe zij de compa­rant heeft opgedragen, blijkens de notulen van voormelde vergadering van negen januari tweeduizend achttien, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht, deze statuten bij notariële akte te constate­ren.

De comparant verklaarde vervolgens, dat met ingang van heden de stichting zal worden geregeerd door de volgende statuten: 


NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: STICHTING BETHLEHEM.
 2. Zij heeft haar zetel te Lunteren.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
 4. De stichting heeft als grondslag de Bijbel, zijnde het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God.  Zij weet zich van harte verbonden met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en onderschrijft van harte de hoofdsom van het belijden van deze kerkformatie, zoals omschreven en nader uitgewerkt in artikel 1.1 en 1.2 van het Kerkelijk Statuut, vastgesteld door de Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland op tien juli tweeduizend vijftien te Barneveld.


DOEL

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel:  Het ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Zuid-Afrika en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 • het financieel en anderszins ondersteunen van evangelisatiewerk in Zuid-Afrika;
 • het financieel en anderszins ondersteunen van zendingswerk in Zuid-Afrika;
 • het onderhouden van contacten tussen zendingswerkers in Zuid-Afrika met hun thuisfront;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven van de betreffende zendingswerkers;
 • andere activiteiten die dienstig kunnen zijn aan het doel;
 • het voorzien in materiele behoeften onder zendingswerkers en onder bevolking in het betreffende gebied;
 1. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 2. Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001.


VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

-      subsidies en donaties;

-      schenkingen, erfstellingen en legaten;

-      alle andere verkrijgingen en baten.


BESTUUR

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden in de regel gehouden in de gemeente van vestiging.
 2.  Zo mogelijk wordt ieder kalenderkwartaal tenminste één vergadering gehouden, doch ten minimale tweemaal per jaar.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of e-mail.
 5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijn de bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 10. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
  Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per elektronische post (e-mail) hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of  één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.


BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.


Artikel 7

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een daartoe door het bestuur aangewezen deskundige binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.


REGLEMENT

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.


ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. De vereffenaars stellen de bestemming vast voor het eventueel batig saldo van de ontbonden stichting, zijnde een ANBI-instelling en in overeenstemming met het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.


SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

De identiteit van de comparant is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van het vooromschreven document.


WAARVAN AKTE,

opgemaakt in minuut, is verleden te Vaassen, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend