doneer nu

Openstaande vacatures bij
Stichting Bethlehem 

Overzicht van 8 vacatures

We zijn naar u op zoek!


Stichting Bethlehem is een kleine christelijke organisatie die in april 2014 als particulier initiatief in Zuid-Afrika is ontstaan. Sinds juni 2018 valt onze Stichting onder het Deputaatschap Zending en Evangelisatie van de GGiN. Als stichting zijn we werkzaam in twee gebieden in Zuid-Afrika waarbij Evangelieverkondiging en daadwerkelijk dienstbetoon onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De nood in de gebieden waar we werkzaam zijn is groot. Velen zijn onbekend met het Woord van God. Voor verschillende werkzaamheden zijn we als stichting op zoek naar de invulling van een aantal vacatures:

Vacature 1


EVANGELIST  (herhaalde oproep)
die zich geroepen voelt Gods Woord in Zuid-Afrika te verbreiden

We zoeken sollicitanten, die

 • geestelijk en materieel bewogenzijn met de nood van de naaste

 • Gods Woord begeren uit te dragen onder kinderen en volwassenen

 • hun hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onder woorden kunnen brengen

 • de Engelse taal beheersen

 • bereid zijn om zich ook de taal van het volk (Sepedi en Tseswane) eigen te maken

 • bereid zijn om voor langere tijd in Zuid-Afrika te wonen

 • belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Enkele eigenschappen die aanbeveling verdienen:

 • Naar menselijke maatstaven doelgericht, stressbestendig en volhardend 

 • Bereidheid om kennis van de Afrikaanse culturen op te doen

 • Leeftijd bij voorkeur hoger dan 30 jaar

Wat verwachten we van u? 

 • het organiseren en leiding geven aan evangelisatiebijeenkomsten
  van kinderen, volwassenen en ouderen
 • huis-aan-huis (hut-aan-hut) evangelisatie 
 • catechese aan de lokale medewerkers van Bethlehem 
 • het samenstellen van evangelisatielectuur en toerustingsmateriaal
 • het onderhouden van contacten met de kerkenraad van de GGiN te Silverton en de
  Zuid-Afrikaanse afdeling van Stichting Bethlehem 
 • het uitbouwen van de bestaande zendings- en evangelisatieorganisatie,
  samen met de operationele leider

Een medische- en psychologische test zijn onderdeel van de procedure.

Op onze website (www.stichtingbethlehem.nl) treft u een overzicht van de huidige projecten.

Is uw interesse voor deze vacature gewekt en wilt u meer informatie? Op de website worden de werkzaamheden en taken nader omschreven. (www.stichtingbethlehem.nl/vacatures) U kunt ook contact leggen met ds. en /of mevr. Weststrate via info@stichtingbethlehem.nl, bij wie u ook meer informatie kunt verkrijgen. Uw sollicitatie met CV en motivatie graag voor 24 januari 2020 door middel van een email richten aan ons bestuurslid Personeelszaken, de heer W. van de Steeg (wilco@stichtingbethlehem.nl)

Specifieke taken


 • Erop toezien dat aan alle daad-werkzaamheden het Woord verbonden is
 • Overtuigd dat alle werkzaamheden gericht moeten zijn om de zendingsopdracht te vervullen
 • Begrip dat organisatieontwikkeling in een Afrikaans land anders is dan in een Europees land
 • Uitreikingen en Bijbelklassen in Hammanskraal en Refilwe
 • Werkrelatie opbouwen met Refilwe Orphan Care en Tswaraganang Orphan House, 
 • Bijwonen van alle vergaderingen van de Board van Refilwe Orphan Care
 • Weekopeningen- en sluitingen door middel van gebed en Schriftlezing bij Vegetable Garden
 • Organisatie van Bijbelklassen
 • Organiseren van vertalingen van eenvoudige Evangelisatie lectuur (bijv. bestaande Kijk- en Luisterbijbel vertalen in Tswanetaal) voor kinderen, jonge moeders en oude grannies 
 • Creativiteitsbijeenkomsten van Grannies en Jongeren afsluiten met gebed en Schriftlezing
 • Wekelijkse en maandelijkse rapportage aan Bestuur


Vacature 2-4

DRIE BESTUURSLEDEN (M/V)   


Het bestuur van stichting Bethlehem is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden en het behalen van de doelstellingen zoals verwoord in het beleidsplan. Dit alles is gericht op de bevordering van de verkondiging van Gods woord. Om dit op de juiste en evenwichtige wijze te kunnen doen zijn we op zoek naar een tweetal bestuursleden die:


 • De doelstelling en missie van harte onderschrijven
 • Zich betrokken voelen bij de werkzaamheden van de stichting
 • Bereid zijn om werkbezoeken in de gebieden af te leggen (maximaal eenmaal per jaar)
 • De Engelse taal beheersen
 • (Enige) bestuurlijke ervaring hebben
 • Bij voorkeur ervaring hebben met het onderwijs en/of P&O

Vacature 5

BUREAUMEDEWERKER (M/V) 

12-16 uur per week


Als spin in het web bij Stichting Bethlehem:


 • Heeft u ervaring met tekstverwerkingsprogramma’s
 • Bent u mondeling/schriftelijk communicatief vaardig
 • Beheert u de infomailbox van de stichting
 • Bedenkt u zowel offline als online activiteiten om de bekendheid van de werkzaamheden van de stichting te vergroten en u coördineert ze.
 • Regelt u de inkoop en voorraadbeheer van reclamemateriaal en de coördinatie van het transport van producten die gemaakt zijn door onze mensen in Zuid-Afrika
 • Plant en regelt u afspraken zowel intern als extern
 • Notuleert u de bestuursvergaderingen


Wanneer blijkt dat de werkzaamheden toenemen kan deze functie qua aantal uren worden uitgebreid.

  Vacature 6

  SCHOOLVOORLICHTER (M/V) 

  8 uur per twee weken


  De schoolvoorlichter bij Stichting Bethlehem:


  • Verzorgt de voorlichting op basisscholen en VO
  • Legt de contacten met scholen
  • Onderhoudt en verdiept de contacten met scholen
  • Ontwikkelt lesmateriaal of zoekt passend materiaal
  • Heeft goede communicatieve vaardigheden, een representatieve voordracht en kan enthousiast kennis overdragen richting kinderen en jongeren
  • Rapporteert maandelijks aan het bestuur  Vacature 7

  VOORLICHTER KERKELIJKE

  GEMEENTEN (M/V)

  8 uur per twee weken


  Als voorlichter kerkelijke gemeenten bij Stichting Bethlehem:


  • Verzorgt u de voorlichting aan kerkelijke gem. en verenigingen
  • Legt u de contacten met de gemeenten
  • Onderhoudt en verdiept u de gelegde contacten
  • Verkoopt u Bethlehemproducten en Zuid-Afrikaanse NDBELE artikelen via de verkooptafel tijdens de presentatie


  Vacature 8

  ​​​​​​​Coördinator Ondernemersnetwerk  als (oud) ondernemer bent u verantwoordelijk voor het opzetten van een landelijk netwerk van ondermers die zich (willen)  inzetten voor de stichting en projecten in Zuid-Afrika.
  U denkt en ewrkt verschillende manieren van ondersteuning door bedrijven uit i.o.m. een bestuurslid. Hierbij hoort ook het opzetten van een communicatiestructuur. Denk aan het versturen van nieuwsbrieven of het beleggen van bijeenkomsten en voorlichting.

  De bovenstaande werkzaamheden van vacatures kunnen door verschillende personen worden vervuld, maar het is ook mogelijk dat de werkzaamheden gebundeld door één persoon worden uitgevoerd. Bij de bureaumedewerker gaat het om een betaalde functie, bij de voorlichter(s) denken we -vooralsnog- aan een vrijwilliger die hiervoor een passende vrijwilligersvergoeding ontvangt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. van de Steeg (wilco@stichtingbethlehem.nl  / 06-22912519)
  Uw sollicitatie op een van de vacatures - genoemd onder 2 t/m 8 - 
  graag voor 23 december 2019 door middel van een email richten aan bovengenoemd bestuurslid Personeelszaken, de heer W. van de Steeg (wilco@stichtingbethlehem.nl)

  Bij alle sollicitanten gaan we ervan uit dat ze onze stichting een warm hart toedragen, belijdend lid zijn van de GGiN, flexibel om kunnen gaan met werktijden en in het bezit zijn van een auto. Dit alles kan niet zonder het diepe besef van verbondenheid aan de zendingsopdracht zoals die voor onze gemeenten geldt.

  “Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
  ​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

  Heidelberger Catechismus - Zondag 42