doneer nu materialen webshop

Beleidsplan

Stichting Bethlehem


Beleidsplan 2021-2026
from bread to the Bread


Samenvatting
Met dit nieuwe beleids- en strategieplan wil stichting Bethlehem zich de komende vijf jaar richten op zending in drie gebieden in Zuid-Afrika. Dat ziet de stichting als haar primaire taak. Ook biedt Bethlehem praktische hulp, ten dienste van haar primaire taak, die zich na verloop van tijd richt op zelfredzame families die voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Naast zelfredzaamheid als eerste uitgangspunt wil de stichting als tweede bij praktische hulp werken aan een goed operationeel vertrek (goede inrichting van het project en afbouw hulp) en blijvend inzetten voor Woordverkondiging. Ten derde willen we werken aan capaciteitsopbouw (vorming, toerusting, leiderschap) van lokale leiders. In de drie focusgebieden, Hammanskraal, Refilwe en Phumzile willen we een Bethlehem Community Center oprichten waar de Woordverkondiging plaatsvindt en praktische hulp verder kan worden vormgegeven. Het is de wens dat dit Center na 5 jaar uitgroeit tot een vaste zendingspost en uiteindelijk een kerkelijke gemeente mag vormen. In dit beleidsplan zijn ook de risico’s en de veranderende context beschreven. De stichting heeft sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen beschreven. Vanuit de veranderende context en genoemde analyse heeft Bethlehem de volgende subdoelen geformuleerd: Woordverkondiging, verdieping, bewustwording, capaciteitsopbouw en zelfredzaamheid. Naast vermelding van het hoofddoel betreffen dit doelen die liggen op het gebied van professionalisering, focus en een uitgangspunt voor het bieden van praktische hulp. De resources (fondsen, personeel, bestuur) zijn op basis van deze doelen verder uitgewerkt.
De wijze waarop Bethlehem werkt is als volgt: 

 • Voor wat betreft het Woord: Bijbels onderwijs is gericht op de kinderen, pastorale hulp aan hulpbehoevenden, evangelisatiebijeenkomsten voor iedereen, catechisaties voor jongeren en ouders, en huis-aan-huisbezoeken aan de meest hulpbehoevende gezinnen. 
 • Voor wat betreft de praktische hulp: Bethlehem is sponsor, partner of eigenaar van een project.


Algemene bestuursinformatie


Bestuur
ds. J.A. Weststrate | voorzitter
Functies

Predikant Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda
Nevenfuncties
Lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam
Lid van het bestuur van de Bijbel met Uitleg
Deputaat van het Deputaatschap Algemene Kerkelijke zaken van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Buitenlandse kerken van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Emerituskas van de GGiN
Voorzitter van het Deputaatschap Financiële Dienstverlening van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Huwelijksvraagstukken van de GGiN
Deputaat van Artikel 49 DKO van de GGiN
Docent aan de Theologische School van de GGiN


dhr. G.R. van Leeuwen | secretaris
Functie
Lid College van Bestuur Hoornbeeck College en Van Lodenstein College
Nevenfuncties
Deputaat van het Deputaatschap Kerk en Overheid van de GGiN
Scribent De Wachter Sions, orgaan van de GGiN
Bestuurder Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.

dhr. J.H. Pap | penningmeester
Functie
Director Consolidation & Reporting EAAA, Interface European Manufacturing BV
Nevenfuncties
Penningmeester GMA SGP Apeldoorn
Bestuurslid PKV SGP Uddel
Bestuurslid Uddel Energiek

dhr. P. Hoogendijk
Functie

Manager Belastingadviseur, Visser & Visser Belastingadviseurs BV

Nevenfuncties
Penningmeester Stichting Dutch Baroque

dhr. G. Hop

Functie
Ondernemer


Nevenfuncties

Voorzitter SGP-PVK Uddel
Secretaris Stichting Onesiforus

dhr. D.M.P. van de Merwe
Functie

Directeur/ architect/ mede-eigenaar Van den Berg Architecten B.V.
Nevenfuncties
Architect/ design coordination Dutch Hospital Design
Moderator The New Builders
Mentor Artiz Hogeschool voor de Kunsten

dhr. R. van Ommeren

Functie
Directeur LooHorst Groep BV/LooHorst landscaping/Dak- en Gevelgroen


Nevenfunctie
​​​​​​​Voorzitter Bedrijvenkring Ermelo

Bestuurslid Stichting Groene Erkenningen/Groenkeur

Penningmeester Ondernemers in Midden Nederland

Lid CEC Aeres MBO's


dhr. C.W. van de Steeg
Functie

Directeur NO3
Geen nevenfuncties

Algemene informatie
Inschrijvingsnummer KVK: 69852324
Fiscaal RSIN-nummer: 858038146
Bankrekeningnummer: NL88RABO0304239747

Contactgegevens
Stichting Bethlehem
Burgemeester Lodderstraat 41
4043 KL Opheusden
085-0705371
info@stichtingbetlehem.nl

Visie&missie
We hope to bring needy people from a bread to the Bread.’ Stichting Bethlehem richt zich op het ondersteunen van zendingsactiviteiten in Zuid-Afrika (specifiek in de gebieden waar we werken) en al hetgeen daartoe bevorderlijk is. Dit alles moet bijdragen aan de verkondiging en instandhouding van de verkondiging van Gods Woord. Alle praktische hulp dient als ingang tot verspreiding van het Evangelie. Wij willen ons verdiepen in en focussen op de bestaande gebieden in Zuid-Afrika. Wij maken ons in Zuid-Afrika bekend als Bethlehem Mission.


Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting Bethlehem heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2, de leden 3 en 4  van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt ook uit het feit dat de stichting met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12 (lid 7) van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden bestemd ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.


Beleidsuitgangspunten 

 1. Het zendingswerk van Stichting Bethlehem betreft kerkelijke zending van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland; Stichting Bethlehem is onderdeel van het Deputaatschap Zending en Evangelisatie (DZE). Van belang is dat het zendingswerk inbedding en breed draagvlak heeft binnen het kerkgenootschap van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. 
 2. Het hoofddoel van de stichting is om de lokale bevolking in aanraking te brengen met het Evangelie, alle praktische hulp ondersteunt het hoofddoel; 
 3. Overheden hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Bethlehem betrekt de overheid en scheidt wel expliciet rollen en verantwoordelijkheden; wat de overheid doet, doen wij niet. 
 4. Alle praktische hulp richt zich op verbeterde zelfredzaamheid van doelgroepen en staat ten dienste van verspreiding van het Woord. Onder praktische hulp verstaat Bethlehem de werken van barmhartigheid, de materiële hulp, dus alle hulp die ten dienste staat voor het dagelijkse leven (inkomen, onderdak, voedsel en dorpsontwikkeling, vaardigheidstraining en noodhulp). Om alle projecten rondom praktische hulp goed vorm te geven wordt er na verloop van tijd gewerkt aan zelfredzaamheid, community ontwikkeling, operationeel vertrek en capaciteitsopbouw; 
  • Onder ‘zelfredzaamheid’ verstaat Bethlehem dat de genoemde kwetsbare doelgroepen, te weten de allerarmsten, in principe in staat zijn om zelfstandig (dus zonder financiële hulp van buitenaf) te functioneren in het dagelijkse leven en het welzijn van het gezin en anderen tot bloei te brengen. Het zelfredzaam zijn van een gezin betekent dat er wel opening blijft bestaan voor het Evangelie met een rol voor Bethlehem. 
  • Onder ‘operationeel vertrek’ verstaat Bethlehem dat de praktische hulp wordt afgeschaald waar dat mogelijk is, maar Bethlehem met het doel van zending/evangelisatie blijft op de betreffende locatie. Dit is anders dan een ‘exit-strategie’ waarbij een organisatie in zijn geheel vertrekt. Bij de start van het project of locatie goed wordt gekeken hoe de betreffende doelgroep kan bereikt worden met het Evangelie en zo effectief mogelijk kan worden ondersteund qua praktische hulp. Onderdeel hiervan is een project met een duidelijk einddoel, operationele einddatum, efficiënte inrichting, en behoud van effect juist ook ná het project is afgesloten. Denk hierbij aan het goed betrekken van mensen, ontwikkelen van eigenaarschap en (kerkelijk) leiderschap, formuleren van criteria, goede monitoring. 
  • Onder ‘capaciteitsopbouw’ verstaat Bethlehem dat tijdens het project lokale leiders (Zuid-Afrikaanse inwoners) in het project worden aangewezen, gecoacht en (theologisch) gevormd en toegerust zodat hij of zij de leiding van het project (v.w.b. praktische hulp) kan hebben en/of leiderschap goed overdraagbaar wordt gemaakt, om de uitkomsten van het project te behouden en ons zelf niet afhankelijk te maken. 
  • Er moet eigenaarschap komen door eigen inbreng van degenen die geholpen worden. 
 5. Op elke Bethlehem plaats komt een Bethlehem Community Center waar de plaats is voor het Woord en waar we aandacht geven aan de Bethlehem programma’s om een eigen gezicht en identiteit te creëren. Hierbinnen wordt ook zoveel als het mogelijk is gebruik gemaakt van de lokale community qua handel en reparatie om zoveel mogelijk de lokale economie te versterken


Lange termijndoel en subdoelen 

Lange termijndoel 2030 – 2040

Geïnstitueerde kerken met een lokale kerkenraad in Hammanskraal, Refilwe en Phumzile. In het besef dat we hierin volledig afhankelijk zijn van de werking van God de Heilige Geest. 
Jaar 2021 – 2026 Zendingspost in Hammanskraal, Refilwe en Phumzile. 

Subdoelen 2021 - 2026 
Hieronder volgend de subdoelen voor de komende 5 jaar met als uitgangspunt het lange termijndoel tot 2026: een zendingspost.
Alle subdoelen hebben als uiteindelijk doel om de doelgroepen met het Woord van God in aanraking te laten komen. 

 1. Woordverkondiging. Dit is het hoofddoel van de stichting. De praktische hulp staat ten dienste van deze grootste opdracht en hoofdtaak. Alle zendingsactiviteiten (hieronder genoemd in programma’s) behoren tot deze hoofdtaak, alsook de toerusting van de lokaal geworven werkers. 
 2. Verdieping Binnen de huidige gebieden een herkenbare zendingspost (Bethlehem Community Center) opzetten waarin het Woord door zendingswerkers gebracht kan worden voor de huidige doelgroep. Hier vindt ook community opbouw (de activiteiten in zijn geheel) plaats als middel tot vorming van een zendingspost en hier kunnen de activiteiten worden ondergebracht. 
 3. Bewustwording Creëren van loyaliteit en bewustwording van zending als taak en Gods opdracht in Zuid-Afrika en daarmee te werken aan structurele (financiële) ondersteuning en diversifiëring van manieren van financieren. Naast verdieping van fondsenwerving vanuit Nederland of Canada, wordt er komende jaren ook gewerkt aan lokale fondsenwerving in Zuid-Afrika. 
 4. Capaciteitsopbouw Identificeren, opbouwen, toerusten en versterken van lokaal leiderschap en professionalisering van het bestuur en Zuid-Afrika NPO. Als eerste betekent dit theologische toerusting voor de lokale leiders door middel van kennisoverdracht en gezamenlijke studies. Dit geldt ook voor de opbouw van een professionele organisatie: administratieve organisatie, monitoring & control & evaluatie, leeragenda’s, financiën & HRM. Daarnaast worden er actief samenwerkingen aangelegd met gelieerde en passende partnerorganisaties om draagvlak en capaciteit te vergroten als het gaat om de praktische hulp. Daarnaast wordt er komende jaren verkend waar beleidsbeïnvloeding kan worden ingezet bij de lokale overheid om de projecten goed lokaal in te bedden. 
 5. Zelfredzaamheid Binnen alle vormen van praktische hulp focussen op zelfredzaamheid van de doelgroepen (waaronder eenvoudige arbeid) volgens de bepaalde visie/strategie. De programma’s worden altijd in de hoedanigheid van evangelisatie/zending ingezet. Dit vormt ten alle tijden het hoofddoel. Daarnaast wordt de praktische hulp opgebouwd vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid om de afhankelijkheid te verminderen. 

Doelgroepen 
De volgende doelgroepen worden de komende jaren door Bethlehem bediend: 

 • Kinderen (5 – 13 jaar) 
 • Jongeren (tot 18 jaar) (nieuw) 
 • Moeders 
 • Grannies 
 • Jonge mannen (nieuw) 
 • Mannen en vaders (nieuw) 

Werkgebieden 
Hammanskraal, Refilwe en Phumzile. Het doel is om hier drie zendingsposten te creëren, hiervoor moet de stichting eerst drie zelfstandige projecten met een ‘eigen sleutel van de voordeur’ hebben. 

Strategie
De komende 5 jaar werken we aan de vier doelen zoals eerder verwoord: verdieping, bewustwording, capaciteitsopbouw en zelfredzaamheid. Hier volgt een uitwerking om tot de doelenrealisatie te komen: 

Regio’s 
Er is gekozen voor verdieping op de bestaande velden Refilwe, Hammanskraal en uitbreiding op nieuw veld Phumzile. In Refilwe en Phumzile plaatsen we een Bethlehem Community Center. 
Doel: 

 • Plek voor activiteiten, evangelisatiebijeenkomsten, Bible classes en trainingen 
 • Uitvalsbasis voor zendingswerkers en veld

 • werkers 
 • Geeft een gezicht aan Bethlehem en zorgt voor herkenbaarheid 
 • Ontwikkelbasis voor vernieuwde projecten 


De komende vijf jaar zal er naar Bethlehem verwacht geen extra locatie bijkomen, omdat we nadrukkelijk willen verdiepen. Mocht het project in Phumzile niet lukken, dan zal er gekeken worden naar een andere locatie. 

Werving en beheer
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling o.a. door:

 1. Kerken
  Diversen kerken houden collectes voor de stichting, ook initiateren deze kerken verkopingen en acties voor de stichting. Inkomsten vanuit kerken worden besteed t.b.v. evangelisatie
 2. Particulieren, bedrijven en scholen
  Veel gezinnen storten vrijwillig maandelijkse of eenmalige donaties. Deze gezinnen raken betrokken bij de stichting via kerk, school of het internet. Bedrijven en ondernemers zijn aangesloten bij het zakelijke netwerk van de stichting.Hiervoor is een ondernemersplatform opgericht. Diverse ondernemers storten maandelijkse of eenmalige donaties. Voor scholen houden we informatiemiddagen en presentaties.We vertellen op deze scholen over het evangelisatie- en ontwikkelingswerk. Inkomsten vanuit particulieren, bedrijven en scholen worden besteed aan communitydevelopment.
 3. Verkopingen en informatie bijeenkomsten
  Inkomsten vanuit informatiebijeenkomsten en verkopingen worden besteed aan algemene kosten, noodontwikkeling en personeel
 4. Indien aan de orde, het aanvaarden van bij testament toegekende legaten en overige erfstellingen.

Het beheer en verantwoordelijkheid van de verkregen inkomsten is in handen van Stichting Bethlehem. Het bestuur verplicht zich vertrouwelijk om te gaan met anonieme giften. De stichting en haar bestuur streeft ernaar/draagt er zorg voor dat de tijdens een boekjaar te maken beheers- en overheadkosten niet meer bedragen dan maximaal 5% van de jaarlijks in het kader van het realiseren van de doelstelling van de stichting te besteden gelden. 

Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de realisering van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling en werkzaamheden zoals vastgelegd in de statuten (artikel 2.).

Beschikking over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus beschikt geen enkele persoon beschikt over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.


Diversen

Bezoldiging
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 4 van de statuten.

Noodzakelijke onkosten als reis-, porto- en administratiekosten, gemaakt in het kader van bestuurswerkzaamheden worden na voorafgaande goedkeuring door het bestuur desgewenst vergoed. De onkosten worden vergoed conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Administratieve beschrijving
De jaarrekening van de stichting zal worden opgesteld door een erkend accountant en worden gepubliceerd op haar website. De administratie wordt in Nederland beheerd en verwerkt. In Zuid-Afrika zal een register worden bijgehouden ter verantwoording van de uitgaven van de giften.

Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van een website: www.stichtingbethlehem.nl

“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42