doneer nu materialen webshop

Beleidsplan

Stichting Bethlehem


Beleidsplan 2017-2022
from bread to the Bread


1. Algemeen


Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Bethlehem. Nadat er onder de naam 'Bethlehem' en als particulier initiatief ruim twee jaar werkzaamheden zijn verricht, zijn de activiteiten per  27-09-2017 geformaliseerd middels het oprichten van de voornoemde Stichting Bethlehem. In het onderstaande, door het bestuurd geaccordeerde, beleidsplan legt het bestuur een actueel beleid vast. Indien nodig zal het beleidsplan jaarlijks aangepast worden.

Bestuur
ds. J.A. Weststrate | voorzitter
Functies

Predikant Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda
Nevenfuncties
Lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam
Lid van het bestuur van de Bijbel met Uitleg
Deputaat van het Deputaatschap Algemene Kerkelijke zaken van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Buitenlandse kerken van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Emerituskas van de GGiN
Voorzitter van het Deputaatschap Financiële Dienstverlening van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Huwelijksvraagstukken van de GGiN
Deputaat van Artikel 49 DKO van de GGiN
Docent aan de Theologische School van de GGiN


dhr. G.R. van Leeuwen | secretaris
Functie
Lid College van Bestuur Hoornbeeck College en Van Lodenstein College
Nevenfuncties
Deputaat van het Deputaatschap Kerk en Overheid van de GGiN
Scribent De Wachter Sions, orgaan van de GGiN
Bestuurder Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.

dhr. J.H. Pap | penningmeester
Functie
Director Consolidation & Reporting EAAA, Interface European Manufacturing BV
Nevenfuncties
Penningmeester GMA SGP Apeldoorn
Bestuurslid PKV SGP Uddel
Bestuurslid Uddel Energiek

dhr. P. Hoogendijk
Functie

Manager Belastingadviseur, Visser & Visser Belastingadviseurs BV
Nevenfuncties
Penningmeester Stichting Dutch Baroque

dhr. W. Korevaar lid
Functie

Gepensioneerd
Geen nevenfuncties

dhr. D.M.P. van de Merwe
Functie

Directeur/ architect/ mede-eigenaar Van den Berg Architecten B.V.
Nevenfuncties
Architect/ design coordination Dutch Hospital Design
Moderator The New Builders
Mentor Artiz Hogeschool voor de Kunsten

dhr. C.W. van de Steeg
Functie

Directeur NO3
Geen nevenfuncties

dhr. M.M.J. Weststrate
Functie

Directeur aandeelhouder Fancit
Geen nevenfuncties


Algemene informatie
Inschrijvingsnummer KVK: 69852324
Fiscaal RSIN-nummer: 858038146
Bankrekeningnummer: NL88RABO0304239747
​​​​​​​

Contactgegevens
Stichting Bethlehem
Burgemeester Lodderstraat 41
4043 KL Opheusden
085-0705371
info@stichtingbetlehem.nl


2. Strategie


Algemene doelstellingen van de Stichting

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: Het ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Zuid-Afrika en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De algemene doelstelling van elk project dat onder toezicht van de Stichting valt, is dat iedere betrokkene onderwijs ontvangt vanuit het Woord. Dit realiseren wij door wekelijkse en maandelijkse evangelisatie bij alle projecten. Ook houden we regelmatig zendingsbijeenkomsten en zorgen we dat levensvraagstukken van de behoeftigen beantwoord worden tijdens bezoeken. Elke betrokkene is of zal worden voorzien van een bijbel in zijn of haar eigen taal. Naast het Woord bieden wij ook waar nodig materiële steun(voorzien in primaire levensbehoeften) om mensen daarbij in aanraking te brengen met Gods Woord.

In het jaar 2018 zal de Stichting zich voornamelijk richten op stabiliseren en structureren, zowel intern (de Stichtingen bijbehorende organisatie) als extern (de projecten). In de voorgaande jaren is Bethlehem opgericht door Ds. J.A. Weststrate en Mw. S.M. Weststrate, door de groei en persoonlijke veranderingen zal is er een bestuur worden opgericht om verdere groei en professionalisering te realiseren. Het doel is om in 2018 een operationeel leider aan te nemen die de dagelijkse leiding van alle projecten op zich kan nemen.

Het streven is om in  2022 een evangelist en een pastoraal werker in dienst te hebben. Beiden kunnen zorgen voor Woordverkondiging, het beantwoorden van levensvragen en het houden van bijbelklassen op alle projecten waarbij de Stichting betrokken is. Hiernaast zal er in 2022 een mobiele clinic beschikbaar zijn met een zelfstandig arts om betrokkenen bij alle projecten te voorzien van (preventieve) medische zorg en voorlichting.


Doelstellingen per project van de Stichting
Community Development - Gaarkeuken in Refilwe.
De gaarkeuken is het middel om bij de slaapplaatsen van de kinderen en gezinnen te komen die dagelijks eten bij de gaarkeuken. Vanuit deze slaapplaatsen werken we aan de primaire levensbehoeften van de kinderen en bijbehorende gezinnen.

In 2018 willen we tenminste 250 kinderen dagelijks voorzien van een gezonde maaltijd, kleding, educatie, voedsel en structureel bijbels onderwijs. In 2019 staat gepland om een klaslokaal met moderne media in te richten zodat er ook dagelijks onderwijs is en creativiteitsontwikkeling. In 2022 willen we maximaal 350 kinderen voorzien van primaire levensbehoeften en vakonderwijs, zodat ze een zelfstandig bestaan krijgen in de maatschappij.  

Community Development - Weeshuis in Hammanskraal
Het weeshuis en de bijbehorende 55 kinderen krijgen dagelijks ondersteuning. De komende jaren is er materieel onderhoud nodig aan het gebouw, zowel binnen als buiten, om aan de wetgeving te voldoen. In 2019 wil de Stichting creativiteitsontwikkeling introduceren voor de kinderen en vakvaardigheden voor de jongeren. Op deze manier verlagen we de werkloosheid en criminaliteit onder de jongeren. Wekelijks verstrekken we maismeel voor de bewoners rond het weeshuis. Maandelijks houden we evangelisatiebijeenkomsten voor de kinderen, jongeren en omwonenden. In 2022 wil de Stichting een thuiszorg-netwerk in de wijk rond het weeshuis opgezet hebben. Hiermee kunnen we veel hulpbehoevenden helpen en in aanraking brengen met het Woord.

Community Development - Groentetuin in Hammanskraal
In 2017 is er 1,5 hectare grond aangekocht. Deze grond bewerken we in 2018 in 100 verschillende tuinen.Hiervoor is stroom, water, zaden en een huis voor de opzichter nodig.  Deze tuinen worden verdeeld onder weduwen en werklozen. Op deze manier bestrijden we werkloosheid en criminaliteit. De groentes zijn voor eigen gebruik, maar ook voor wederverkoop in eigen community die hiermee opgebouwd kan worden. In 2019 zal er voor de oude weduwen bejaardenwoningen worden gebouwd, zodat deze kunnen leven en werken in een beschermde omgeving. Het doel is om in 2022 150 mensen te voorzien van een zelfstandig inkomen d.m.v. de groentetuin. Alle betrokkenen nemen maandelijks deel aan een evangelisatiebijeenkomst., Indien er een eigen evangelist is aangesteld, kunnen deze bijeenkomsten vaker worden gehouden. In de middagen krijgen betrokkenen onderwijs in creativiteitsontwikkeling.

Missie
Bethlehem hopes to bring needy people from bread to the Bread.
Bethlehem hoopt behoeftigen van het brood het Brood te brengen.

Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting Bethlehem heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2, de leden 3 en 4  van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt ook uit het feit dat de Stichting met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12 (lid 7) van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden bestemd ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.


3. Beleid

Werkzaamheden
De Stichting verricht de onderstaande werkzaamheden en draagt op deze manier bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

 1. Evangelisatie en bijbelverspreiding in door het bestuur vooraf bepaalde gebieden in Zuid Afrika.
 2. Financieel en anderszins ondersteunen van evangelisatie en zending in de door het bestuur vooraf bepaalde gebieden.
 3. Voorzien in materiële behoeften onder de bevolking van de vooraf bepaalde gebieden waar zending en evangelisatie bedreven wordt of bedreven zal worden. Onder communitydevelopment vallen de komende jaren:
  • Gaarkeuken in Refilwe in Pretoria, Zuid-Afrika;
  • Ondersteuning Weeshuis in Hammanskraal in Pretoria, Zuid-Afrika;
  • Project Groentetuin in Hammanskraal in Pretoria, Zuid-Afrika;
 4. Andere activiteiten die dienstig kunnen zijn aan het doel.

Werving en beheer
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling o.a. door:

 1. Kerken.
  Diversen kerken houden collectes voor de Stichting, ook initiateren deze kerken verkopingen en acties voor de Stichting. Inkomsten vanuit kerken worden besteed t.b.v. evangelisatie.
 2. Particulieren, bedrijven en scholen.
  V
  eel gezinnen storten vrijwillig maandelijkse of eenmalige donaties. Deze gezinnen raken betrokken bij de Stichting via kerk, school of het internet. Bedrijven en ondernemers zijn aangesloten bij het zakelijke netwerk van de Stichting.Hhiervoor is een ondernemersplatform opgericht. Diverse ondernemers storten maandelijkse of eenmalige donaties. Voor scholen houden we informatiemiddagen en presentaties.We vertellen op deze scholen over het evangelisatie- en ontwikkelingswerk. Inkomsten vanuit particulieren, bedrijven en scholen worden besteed aan communitydevelopment.
 3. Verkopingen en informatie bijeenkomsten.
  Inkomsten vanuit informatiebijeenkomsten en verkopingen worden besteed aan algemene kosten, noodontwikkeling en personeel.
 4. Indien aan de orde, het aanvaarden van bij testament toegekende legaten en overige erfstellingen.

Het beheer en verantwoordelijkheid van de verkregen inkomsten is in handen van Stichting Bethlehem. Het bestuur verplicht zich vertrouwelijk om te gaan met anonieme giften. De Stichting en haar bestuur streeft ernaar/draagt er zorg voor dat de tijdens een boekjaar te maken beheers- en overheadkosten niet meer bedragen dan maximaal 5% van de jaarlijks in het kader van het realiseren van de doelstelling van de Stichting te besteden gelden. 

Vermogen van de Stichting
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de realisering van de doelstelling van de Stichting.

Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling en werkzaamheden zoals vastgelegd in de statuten (artikel 2.).

Beschikking over het vermogen van de Stichting
Op grond van artikel 5 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus beschikt geen enkele persoon beschikt over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.


4. Diversen

Bezoldiging
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 4 van de statuten.

Noodzakelijke onkosten als reis-, porto- en administratiekosten, gemaakt in het kader van bestuurswerkzaamheden worden na voorafgaande goedkeuring door het bestuur desgewenst vergoed. De onkosten worden vergoed conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Administratieve beschrijving
De jaarrekening van de Stichting zal worden opgesteld door een erkend accountant en worden gepubliceerd op haar website. De administratie wordt in Nederland beheerd en verwerkt. In Zuid-Afrika zal een register worden bijgehouden ter verantwoording van de uitgaven van de giften.

Publicatieplicht
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van een website: www.stichtingbethlehem.nl

“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42