doneer nu materialen webshop


Nieuwe voedseluitreikingen

in Hammanskraal


Deze week en volgende week vinden er opnieuw uitreikingen plaats in Hammanskraal. Ditmaal aan 500 families die nog niet eerder iets ontvingen vanuit onze stichting. Dankzij de vele giften kunnen we ook deze gezinnen van een zogenaamde ‘survival pack’ voorzien.Vele blijken van medeleven 


Als stichting zijn we enorm verrast door de vele blijven van mee-leven. We merken dat de oproep om onze arme naasten in Zuid-Afrika te steunen, is opgevolgd. Dank daarvoor! Bestuurslid Wim Korevaar schreef een terugblik op de noodactie van de afgelopen weken. 

Terugblik 


Elspeet, mei 2020


Op bijna alle terreinen van het leven over bijna de hele wereld zijn we de gevolgen gewaar geworden in de afgelopen maanden van het kleine coronavirus. Wie had in het begin van 2020 kunnen denken dat dit virus zo’n grote impact op alles zou hebben. De ouderen onder ons melden, dat iets dergelijks wat ons op dit moment overkomt, nog niet eerder heeft plaatsgevonden sinds de 30er jaren crisis en de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen wereldwijd voor de economie zijn nog niet goed in te schatten. Maar ook wat een roepstemmen zijn tot ons gekomen door de vele sterfgevallen, die in de laatste maanden hebben plaatsgevonden. De ernstig door het virus aangetasten die weer mogen herstellen hebben nog lange trajecten te gaan van revalidatie. Van veel zijden wordt ervaren dat de gerichten Gods over de aarde zijn uitgegoten. Incidenteel wordt dit ook zo gemeld door Gods knechten, die ook nu op een heel bijzondere wijze de bazuin aan de mond moeten maar ook mogen en nog kunnen zetten, zij het veelal via de digitale middelen.


Ook Zuid-Afrika is niet verschoond gebleven van de gevolgen van dit virus. In de townships rond Pretoria (o.a. Hammanskraal en Refilwe) waar de Stichting Bethlehem haar werkgebieden heeft sinds de laatste zes jaar, zijn de gevolgen merkbaar. Ook daar is opgeroepen tot het afstand bewaren tot elkaar. De mensen mogen zich alleen op straat (stofpaden!) begeven indien noodzakelijk. Binnen in de schamele huisjes van veelal golfplaten wordt geleefd op een zeer klein aantal vierkante meters. Om werk te krijgen is altijd al een groot probleem, maar nu is dat zeker een nog groter probleem. Dus dan zijn er ook geen inkomsten en honger dreigt dan.

Het zijn de lokale leidinggevenden die een noodoproep hebben doen uitgaan half april richting het bestuur of wij iets voor hen kunnen doen. De noodoproepen richting de voorzitter, die vanuit zijn verleden in Zuid-Afrika altijd nog veel contact onderhoudt met deze mensen, logen er niet om.


Deze boodschap is in Nederland en ook Canada en Zuid-Afrika zelf direct ‘opgepikt’. Er is met grote voortvarendheid een professionele actie op touw gezet om zo tot inzameling van financiële middelen te komen, waardoor het mogelijk werd om daadwerkelijk hulp te bieden in de omgevingen, waar ons werk al weer verschillende jaren gestalte mag krijgen.

De twee veldwerkers Carianne van Holst en Teunie Oosterwijk waren inmiddels eind maart naar Nederland teruggekeerd. Mocht er met hen of hun familie iets voordoen, dan zouden ze dan niet meer kunnen terugvliegen, omdat het luchtruim van Zuid-Afrika werd gesloten vanaf dat moment. Op afstand konden ze toch vanuit Nederland nog werken om zo te regelen dat er traktaten bij de noodhulppakketten gevoegd konden worden in het Engels of in de eigen taal. De familie Lokerse besloot om toch te blijven. Zij konden zich nu inzetten voor de verschillende voedseluitdelingen. Ze kregen van de overheid een toestemming om over de weg te gaan met het 'bakkie' richting de werkvelden. Wat is er ook door hen en door het Zuid-Afrikaanse bestuur veel werk verzet. Eerst moesten de gezinnen geregistreerd worden die voor hulp in aanmerking kwamen. Er is veelal gewerkt vanuit de bestaande contacten maar ook andere behoeftigen konden zich laten inschrijven om voor de uitdelingen in aanmerking te komen. Een en ander bracht heel veel logistiek werk met zich mee maar men had het er voor over. En het einde van de uitdelingen is nog niet in zicht, want de armoede en ook de honger is schrijnend. Elders op deze website vertelt Kees Lokerse het een en ander over de verschillende uitdelingen. Hij stuurt ook regelmatig foto’s op van deze geweldige momenten. Wat een blijdschap en dankbaarheid straalt er van de mensen af. Omdat het doel van de Stichting Bethlehem altijd is geweest en ook zeker zal blijven ‘van het dagelijks brood naar het Levende Brood’ is er bij elk pakket altijd gezorgd voor een eenvoudige Bijbelvertelling of meditatie.


De eerste keer in Refilwe verliep alles niet vlekkeloos. Op zich is dat normaal natuurlijk, maar als je met ‘stammenstrijd’ te maken krijgt, dan kunnen de gemoederen van de mensen flink verhit worden en dus de spanning hoog oplopen. Tenslotte moest de hulp van de plaatselijke politie worden ingeroepen om zo de veiligheid te kunnen garanderen van de lokale werkers en onze mensen zoals familie Lokerse en de mensen uit de gemeente van Pretoria.


In Hammanskraal worden de pakketten voor een deel persoonlijk bezorgd bij de meest behoeftige gezinnen. Daar dragen de lokale leidinggevenden zorg voor, maar ook weer volgens lijsten, die vooraf opgesteld zijn. De mensen, die de pakketten ontvangen, worden allemaal gefotografeerd en er wordt om een handtekening gevraagd. Op deze wijze is controle nodig.


We kunnen stellen dat inmiddels een paar duizend gezinnen zijn geholpen door de noodhulp. Na de eerste noodhulpuitdeling is de politie nu standaard aanwezig. Toen aan het einde van zo’n uitdeling aan hen ook een pakket werd aangeboden, weigerden ze het aan te nemen. Ze wilden voorkomen dat ‘omkoperij’  hen in de schoenen geschoven zou worden… Begin mei krijgen alle agenten van het politiebureau in Refilwe een bedankbrief met Bijbel uitgereikt via het NPO Zuid-Afrika namens de Stichting Bethlehem.


Doordat de inzamelingsactie nog steeds zo bijzonder boven verwachting mag verlopen, konden we ook in het zeer arme gebied Phumzile, vlak bij Refilwe en tegen Rayton, eten uitdelen. We hebben al een klein jaar contacten in dat gebied, via de leidinggevende van Refilwe. Onlangs hebben we het gebied als bestuur bezocht en heel opmerkelijk werd daar ook gevraagd of we niet zondagse diensten konden houden daar. Door de voedseluitreikingen en het gelijktijdig verspreiden van evangelisatiemateriaal hopen we op deze manier straks ook ingangen te vinden om Gods Woord daar te verkondigen. Als het goed is wordt er elke zondag ook in onze kerkelijke gemeenten gebeden of de Heere mensen zou willen uitzenden om daar in die gebieden het levende Woord te kunnen uitdragen, opdat zo Gods Koninkrijk zou mogen worden uitgebreid.


Wanneer deze nood weer minder aanwezig zal zijn in de bovengenoemde gebieden, is nu niet te zeggen. Wij mensen hopen allemaal dat deze coronapandemie weer tot een einde mag komen. Maar we moeten allemaal ervaren dat de Heere regeert. Hij doet hetgeen Hem behaagt. Niemand weet of deze omstandigheden zich zullen gaan herhalen. Het is de Heere bekend.

We hopen u op de hoogte te houden van de uitdelingen. Door uw zeer milde gaven voor dit doel zijn we als stichting in staat om te kunnen voorzien in een klein stukje nood… Dat de Heere u en ons allen zowel in Nederland als in Zuid-Afrika en Canada (want daar vandaan kwam ook steun voor de actie!) zou willen gedenken. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Zegene de Heere bovenal het werk wat in eenvoudigheid gedaan mag worden daar in Zuid-Afrika.


W. Korevaar, bestuurslid


Terug naar overzicht
Terug