doneer nu materialen webshopPersoonlijke giften


Ondergetekende woonde enkele malen een dienst bij, waarin de voorzitter van St. Bethlehem voorging. Na die twee diensten wachtte er een man in de gang bij de consistorie. Hij vroeg, of hij de voorzitter even kon spreken. Enkele jaren geleden en onlangs dus ook overhandigde hij in het bijzijn van de plaatselijke kerkenraad een grote gift voor het werk van de zending in Zuid-Afrika.

Op verzoek van de voorzitter heb ik de laatste keer een foto gemaakt van het moment, waarop deze persoon de gift overhandigde. Hem is verzocht om iets op te schrijven hierover en dat zou dan bij de foto geplaatst kunnen worden.

Hieronder het bericht van deze persoon, wat hij na de overhandiging aan de voorzitter heeft toegestuurd. We hebben zijn toestemming gekregen om het te mogen afdrukken.


W. Korevaar, Elspeet.

Christus, het Beeld Gods

Een Drie-enig God is de Gever en de Ontvanger


God de Vader heeft Christus gezalfd met de Heiligen Geest tot Profeet, Priester en Koning en gezonden in de wereld met de opdracht: 'Geeft Gij hun te eten.' Christus is het Brood Gods en vond ons, verloren liggende, goddeloos, reddeloos, hopeloos, Gods Beeld geroofd hebbende. Onze ogen zagen de Heilige Deugden Gods en als de schuldige zondaar op aarde werden wij aan Gods zijde gebracht. Toen verloste Christus, Die het Beeld Gods is, ons door Zijn dierbaar Bloed. Hij gaf Zichzelven. ‘Mijn vlees is waarlijk spijs en Mijn bloed is waarlijk drank’. Zo is Christus de dierbaarste Gift aller giften. Wij overhandigden enkel schuld en Christus werd ons overhandigd door een Drie-enig God. Onuitsprekelijke Gave Gods!


Christus geeft wat er niet was: Liefde tot God en de naaste, zoals ook voor de zwarte bevolking in Pretoria met de opdracht: 'Geeft gij hun te eten.' En dan is Christus de Bron van alle gaven en Hij is ook de Ontvanger van alle gaven. Christus is het Beeld Gods.


Op de foto ziet u de overhandiging van de opbrengst van de verzameling van oude metalen en een spaarpotje, dat gevormd is door het termijnbedrag van de energienota te verhogen. U ziet de vrucht van Christus’ Hogepriesterlijke arbeid.  “Het is alles van U en wij geven het uit Uw hand” (1 Kron.29). Laat al wat leeft Hem eren! Zo moet de Koning eeuwig leven. Christus is het Woord Gods, het Beeld Gods, Het Brood Gods, de Gave Gods, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods. Christus is Gods. Hij is het grootste Geschenk dat God mensen kon geven. Van alle beelden, die wij zien, heeft alleen het zien van Christus’ Bloed de enigste, alle en eeuwige waarde. De Vader en de Heiligen Geest eren Christus en erkennen geen ander beeld dan alleen Christus, het Beeld Gods. “Als Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan.”

Dat Christus’ Bloed alle waarde mocht krijgen, zowel voor de mensen in Pretoria, als ook voor u als lezer(es), is onze hartelijke wens en bede.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen

Men loov’ Hem vroeg en spâ

De wereld hoor en volg mijn zangen

Met amen, amen, na.

Terug naar overzicht
Terug